Thông Báo Truyện
   

1 Dec.2013
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {113}

Đại Đường Song Long Truyện [updatechap 252] end, Đọc Truyện Đại Đường Song Long Truyện [updatechap 252] end Tiếng Việt

Tags: , , , ,


Đại Đường Song Long Truyện
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


Tên truyện : Đại Đường Song Long Truyện
Tác giả : Hoàng Dịch
Mỹ thuật : Hoàng Ngọc Lang
Nguồn : manhuavn.com

READ ONLINE

Đại Đường Song Long CHAP 252 -
Đại Đường Song Long CHAP 251 -
Đại Đường Song Long CHAP 250 -
Đại Đường Song Long CHAP 249 -
Đại Đường Song Long CHAP 248 -
Đại Đường Song Long CHAP 247 -
Đại Đường Song Long CHAP 246 -
Đại Đường Song Long CHAP 245 -
Đại Đường Song Long CHAP 244 -
Đại Đường Song Long CHAP 243 -
Đại Đường Song Long CHAP 242 -
Đại Đường Song Long CHAP 241 -
Đại Đường Song Long CHAP 240 -
Đại Đường Song Long CHAP 239 -
Đại Đường Song Long CHAP 238 -
Đại Đường Song Long CHAP 237 -
Đại Đường Song Long CHAP 236 -
Đại Đường Song Long CHAP 235 -
Đại Đường Song Long CHAP 234 -
Đại Đường Song Long CHAP 233 -
Đại Đường Song Long CHAP 232 -
Đại Đường Song Long CHAP 231 -
Đại Đường Song Long CHAP 230 -
Đại Đường Song Long CHAP 229 -
Đại Đường Song Long CHAP 228 -
Đại Đường Song Long CHAP 227 -
Đại Đường Song Long CHAP 226 -
Đại Đường Song Long CHAP 225 -
Đại Đường Song Long CHAP 224 -
Đại Đường Song Long CHAP 223 -
Đại Đường Song Long CHAP 222 -
Đại Đường Song Long CHAP 221 -
Đại Đường Song Long CHAP 220 -
Đại Đường Song Long CHAP 219 -
Đại Đường Song Long CHAP 218 -
Đại Đường Song Long CHAP 217 -
Đại Đường Song Long CHAP 216 -
Đại Đường Song Long CHAP 215 -
Đại Đường Song Long CHAP 214 -
Đại Đường Song Long CHAP 213 -
Đại Đường Song Long CHAP 212 -
Đại Đường Song Long CHAP 211 -
Đại Đường Song Long CHAP 210 -
Đại Đường Song Long CHAP 209 -
Đại Đường Song Long CHAP 208 -
Đại Đường Song Long CHAP 207 -
Đại Đường Song Long CHAP 206 -
Đại Đường Song Long CHAP 205 -
Đại Đường Song Long CHAP 204 -
Đại Đường Song Long CHAP 203 -
Đại Đường Song Long CHAP 202 -
Đại Đường Song Long CHAP 201 -
Đại Đường Song Long CHAP 200 -
Đại Đường Song Long CHAP 199 -
Đại Đường Song Long CHAP 198 -
Đại Đường Song Long CHAP 197 -
Đại Đường Song Long CHAP 196 -
Đại Đường Song Long CHAP 195 -
Đại Đường Song Long CHAP 194 -
Đại Đường Song Long CHAP 193 -
Đại Đường Song Long CHAP 192 -
Đại Đường Song Long CHAP 191 -
Đại Đường Song Long CHAP 190 -
Đại Đường Song Long CHAP 189 -
Đại Đường Song Long CHAP 188 -
Đại Đường Song Long CHAP 187 -
Đại Đường Song Long CHAP 186 -
Đại Đường Song Long CHAP 185 -
Đại Đường Song Long CHAP 184 -
Đại Đường Song Long CHAP 183 -
Đại Đường Song Long CHAP 182 -
Đại Đường Song Long CHAP 181 -
Đại Đường Song Long CHAP 180 -
Đại Đường Song Long CHAP 179 -
Đại Đường Song Long CHAP 178 -
Đại Đường Song Long CHAP 177 -
Đại Đường Song Long CHAP 176 -
Đại Đường Song Long CHAP 175 -
Đại Đường Song Long CHAP 174 -
Đại Đường Song Long CHAP 173 -
Đại Đường Song Long CHAP 172 -
Đại Đường Song Long CHAP 171 -
Đại Đường Song Long CHAP 170 -
Đại Đường Song Long CHAP 169 -
Đại Đường Song Long CHAP 168 -
Đại Đường Song Long CHAP 167 -
Đại Đường Song Long CHAP 166 -
Đại Đường Song Long CHAP 165 -
Đại Đường Song Long CHAP 164 -
Đại Đường Song Long CHAP 163 -
Đại Đường Song Long CHAP 162 -
Đại Đường Song Long CHAP 161 -
Đại Đường Song Long CHAP 160 -
Đại Đường Song Long CHAP 159 -
Đại Đường Song Long CHAP 158 -
Đại Đường Song Long CHAP 157 -
Đại Đường Song Long CHAP 156 -
Đại Đường Song Long CHAP 155 -
Đại Đường Song Long CHAP 154 -
Đại Đường Song Long CHAP 153 -
Đại Đường Song Long CHAP 152 -
Đại Đường Song Long CHAP 151 -
Đại Đường Song Long CHAP 150 -
Đại Đường Song Long CHAP 149 -
Đại Đường Song Long CHAP 148 -
Đại Đường Song Long CHAP 147 -
Đại Đường Song Long CHAP 146 -
Đại Đường Song Long CHAP 145 -
Đại Đường Song Long CHAP 144 -
Đại Đường Song Long CHAP 143 -
Đại Đường Song Long CHAP 142 -
Đại Đường Song Long CHAP 141 -
Đại Đường Song Long CHAP 140 -
Đại Đường Song Long CHAP 139 -
Đại Đường Song Long CHAP 138 -
Đại Đường Song Long CHAP 137 -
Đại Đường Song Long CHAP 136 -
Đại Đường Song Long CHAP 135 -
Đại Đường Song Long CHAP 134 -
Đại Đường Song Long CHAP 133 -
Đại Đường Song Long CHAP 132 -
Đại Đường Song Long CHAP 131 -
Đại Đường Song Long CHAP 130 -
Đại Đường Song Long CHAP 129 -
Đại Đường Song Long CHAP 128 -
Đại Đường Song Long CHAP 127 -
Đại Đường Song Long CHAP 126 -
Đại Đường Song Long CHAP 125 -
Đại Đường Song Long CHAP 124 -
Đại Đường Song Long CHAP 123 -
Đại Đường Song Long CHAP 122 -
Đại Đường Song Long CHAP 121 -
Đại Đường Song Long CHAP 120 -
Đại Đường Song Long CHAP 119 -
Đại Đường Song Long CHAP 118 -
Đại Đường Song Long CHAP 117 -
Đại Đường Song Long CHAP 116 -
Đại Đường Song Long CHAP 115 -
Đại Đường Song Long CHAP 114 -
Đại Đường Song Long CHAP 113 -
Đại Đường Song Long CHAP 112 -
Đại Đường Song Long CHAP 111 -
Đại Đường Song Long CHAP 110 -
Đại Đường Song Long CHAP 109 -
Đại Đường Song Long CHAP 108 -
Đại Đường Song Long CHAP 107 -
Đại Đường Song Long CHAP 106 -
Đại Đường Song Long CHAP 105 -
Đại Đường Song Long CHAP 104 -
Đại Đường Song Long CHAP 103 -
Đại Đường Song Long CHAP 102 -
Đại Đường Song Long CHAP 101 -
Đại Đường Song Long CHAP 100 -
Đại Đường Song Long CHAP 99 -
Đại Đường Song Long CHAP 98 -
Đại Đường Song Long CHAP 97 -
Đại Đường Song Long CHAP 96 -
Đại Đường Song Long CHAP 95 -
Đại Đường Song Long CHAP 94 -
Đại Đường Song Long CHAP 93 -
Đại Đường Song Long CHAP 92 -
Đại Đường Song Long CHAP 91 -
Đại Đường Song Long CHAP 90 -
Đại Đường Song Long CHAP 89 -
Đại Đường Song Long CHAP 88 -
Đại Đường Song Long CHAP 87 -
Đại Đường Song Long CHAP 86 -
Đại Đường Song Long CHAP 85 -
Đại Đường Song Long CHAP 84 -
Đại Đường Song Long CHAP 83 -
Đại Đường Song Long CHAP 82 -
Đại Đường Song Long CHAP 81 -
Đại Đường Song Long CHAP 80 -
Đại Đường Song Long CHAP 79 -
Đại Đường Song Long CHAP 78 -
Đại Đường Song Long CHAP 77 -
Đại Đường Song Long CHAP 76 -
Đại Đường Song Long CHAP 75 -
Đại Đường Song Long CHAP 74 -
Đại Đường Song Long CHAP 73 -
Đại Đường Song Long CHAP 72 -
Đại Đường Song Long CHAP 71 -
Đại Đường Song Long CHAP 70 -
Đại Đường Song Long CHAP 69 -
Đại Đường Song Long CHAP 68 -
Đại Đường Song Long CHAP 67 -
Đại Đường Song Long CHAP 66 -
Đại Đường Song Long CHAP 65 -
Đại Đường Song Long CHAP 64 -
Đại Đường Song Long CHAP 63 -
Đại Đường Song Long CHAP 62 -
Đại Đường Song Long CHAP 61 -
Đại Đường Song Long CHAP 60 -
Đại Đường Song Long CHAP 59 -
Đại Đường Song Long CHAP 58 -
Đại Đường Song Long CHAP 57 -
Đại Đường Song Long CHAP 56 -
Đại Đường Song Long CHAP 55 -
Đại Đường Song Long CHAP 54 -
Đại Đường Song Long CHAP 53 -
Đại Đường Song Long CHAP 52 -
Đại Đường Song Long CHAP 51 -
Đại Đường Song Long CHAP 50 -
Đại Đường Song Long CHAP 49 -
Đại Đường Song Long CHAP 48 -
Đại Đường Song Long CHAP 47 -
Đại Đường Song Long CHAP 46 -
Đại Đường Song Long CHAP 45 -
Đại Đường Song Long CHAP 44 -
Đại Đường Song Long CHAP 43 -
Đại Đường Song Long CHAP 42 -
Đại Đường Song Long CHAP 41 -
Đại Đường Song Long CHAP 40 -
Đại Đường Song Long CHAP 39 -
Đại Đường Song Long CHAP 38 -
Đại Đường Song Long CHAP 37 -
Đại Đường Song Long CHAP 36 -
Đại Đường Song Long CHAP 35 -
Đại Đường Song Long CHAP 34 -
Đại Đường Song Long CHAP 33 -
Đại Đường Song Long CHAP 32 -
Đại Đường Song Long CHAP 31 -
Đại Đường Song Long CHAP 30 -
Đại Đường Song Long CHAP 29 -
Đại Đường Song Long CHAP 28 -
Đại Đường Song Long CHAP 27 -
Đại Đường Song Long CHAP 26 -
Đại Đường Song Long CHAP 25 -
Đại Đường Song Long CHAP 24 -
Đại Đường Song Long CHAP 23 -
Đại Đường Song Long CHAP 22 -
Đại Đường Song Long CHAP 21 -
Đại Đường Song Long CHAP 20 - Download chap 20
Đại Đường Song Long CHAP 19 - Download chap 19
Đại Đường Song Long CHAP 18 - Download chap 18
Đại Đường Song Long CHAP 17 - Download chap 17
Đại Đường Song Long CHAP 16 - Download chap 16
Đại Đường Song Long CHAP 15 - Download chap 15
Đại Đường Song Long CHAP 14 - Download chap 14
Đại Đường Song Long CHAP 13 - Download chap 13
Đại Đường Song Long CHAP 12 - Download chap 12
Đại Đường Song Long CHAP 11 - Download chap 11
Đại Đường Song Long CHAP 10 - Download chap 10
Đại Đường Song Long CHAP 9 - Download chap 9
Đại Đường Song Long CHAP 8 - Download chap 8
Đại Đường Song Long CHAP 7 - Download chap 7
Đại Đường Song Long CHAP 6 - Download chap 6
Đại Đường Song Long CHAP 5 - Download chap 5
Đại Đường Song Long CHAP 4 - Download chap 4
Đại Đường Song Long CHAP 3 - Download chap 3
Đại Đường Song Long CHAP 2 - Download chap 2
Đại Đường Song Long CHAP 1 - Download chap 1


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Shingeki no Kyojin - Birth of Levi [update chap 8.5, next 9]
Thế giới cây - Green Worldz[Chap 60, next is chap 61]
Sun-Ken Rock [update chap 154 , next is 155]
World Trigger [update chap 78, next is chap 79]
Hunter x Hunter (update chap 151, 350 next 351) Tiếng việt, TV - Link nhanh
Game thủ huyền thoại - The Legendary Moonlight Sculptor [Chap 13, next 14]
Ta không muốn nói ta chỉ là một con gà [Update chap 12 , next chap 13]
Hồi sinh thành quái vật - Re:Monster - Reincarnated: Monster [Chap 13, next is chap 14]
Gintama [update 329 - 539 TV next 540]
Fate/Kaleid Liner Prisma Illya [FULL 27 CHAP,] END - Update chap extra 27.5
Hoàng Phi Hồng Ngoại Truy...
Light Out Chap 6
Paladin [update chap 15]
Thiếu Lâm Đệ Bát Đồng Nhâ...
D.Gray-Man chap 1
Area D [Chap 97 next is 9...
aiki chap 8
Riki-Oh Chap 13
Phong Vân Chap 20
Girls Saurus chap 4

Sửa lần cuối admin Sửa vào2013/12/01 08:33
vannamnguyendn Email
2013/11/13 19:36
có bạn nào có bộ ảnh song long đẹp ko share mình với, toàn ảnh bản quyền nên họ toàn chèn chữ vào cố ý che hình hết
vannamnguyendn Email
2013/10/18 19:10
sao lâu ra cha tiếp ghê hay là ngừng gióng PV rồi
evjss89 Email
2013/09/06 21:41
[b]Chức Năng Like hình như có vấn đề ,mình không còn được cập nhật truyện số sau nữa [/b] puke
thomo Email
2013/09/06 20:45
nhanh nhanh đi , chết mất hic hic....
thomo Email
2013/09/06 20:44
chừng nào mới ra chap 225 đây????????????????????????????/
batuanlc Email
2013/08/20 14:04
Mấy ngày rồi sao chưa thấy ra tiếp nhỉ
nh0ck0n10c Email
2013/08/14 09:09
thanks ad nhé ♥
batuanlc Email
2013/08/14 07:12
219 sao thế nhỉ
clever_boy Email
2013/06/30 09:48
tập 202 làm sao vậy
dorehehe Email
2013/06/26 09:23
haha` oanh nhau to r`
Art Email
2013/05/24 09:29
love
caovo93 Email
2013/05/20 08:53
tien do rat nhah. tks nhe
clever_boy Email
2013/05/16 23:53
tks ad nhé
Duck123456 Email
2013/04/28 08:52
ad đợt này bá dạo ghê, mỗi ngày bắn 1 chap lovelovelovelove những ai đoc truyện này thì cmt ủng hộ ad đê killgrin
dorehehe Email
2013/04/06 14:35
truyen nay t doc xong 3 nam trc r`
Duck123456 Email
2013/04/05 10:15
hay quá,thanks ad nha shy
nh0ck0n10c Email
2013/03/30 09:49
hay quá đi mất ♥
Duck123456 Email
2013/03/27 12:16
hay hay hay..envyenvychiến rồi! chiến rồi ! nhanh nhanh nào ad ơi lovelove
clever_boy Email
2013/03/16 21:08
Tem grin
hoangphuc2430 Email
2013/03/12 09:54
ah dang nhanh nhanh len di hay wa moadoc kieu nay mat hung wa
clever_boy Email
2013/03/10 02:40
Hay quá. TKs Ad nhìu nhé
Duck123456 Email
2013/03/04 12:52
o hô ad định mỗi ngày 1 chap ah, ad bá đạo,cổ vũ nhiệt tình grinzanzanzanzanzan
nh0ck0n10c Email
2013/03/02 11:26
dạo này ra nhanh quá thanks nhóm dịch ♥
Duck123456 Email
2013/02/28 13:17
Oh woa... mấy hum liền đều có chap mới nha... thanks nhóm dịch nhiều,luôn ủng hộ các bạn zanshy
nh0ck0n10c Email
2013/02/26 10:16
hay quá chap mới ra nhanh quá thanks nhóm dịch nha :D ♥
Duck123456 Email
2013/02/22 13:25
thanks ad nha,lai co chap moi roi` zanshy
Duck123456 Email
2013/02/20 09:50
2 chap nè, grin
caovo93 Email
2013/02/07 12:47
cham nhu rua! chan' chet me
batuanlc Email
2013/01/28 08:36
Truyện hay mà không thấy ra nữa a?
hoangphuc2430 Email
2013/01/20 13:38
sao lau wa k up chap moi vay ?
Phân trang 1/3 Trang đầu 1 2 3 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X
Fshare