App Vechai trên Android

Vechai.info

Hoàn toàn miễn phí

Fshare dành tặng thành viên ve chai 1 GB tải nhanh miễn phí
$this->ComicDetail['ComicName']

Hắc quản gia

9.3/10 trên tổng số 138 lượt đánh giá

Tên khác: Kuroshitsuji
Thể loại: Supernatural, Fantasy, Comedy
Tác giả: Toboso Yana
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Hắc quản gia:

Danh sách chương

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 001 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 002 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 003 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 004 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 005 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 006 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 007 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 008 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 009 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 010 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 011 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 012 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 013 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 014 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 015 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 016 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 017 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 018 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 019 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 020 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 021 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 022 18/10/2014

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 023 18/10/2014

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 024 18/10/2014

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 025 18/10/2014

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 026 18/10/2014

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 027 18/10/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 028 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 029 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 030 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 031 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 032 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 033 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 034 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 035 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 036 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 037 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 038 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 039 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 040 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 041 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 042 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 043 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 044 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 045 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 046 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 047 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 048 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 049 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 050 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 051 - fix 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 052 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 053 - fix 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 054 - fix 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 055 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 056 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 057 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 058 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 059 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 060 03/09/2011

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 061 22/09/2011

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 062 20/11/2011

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 063 05/12/2011

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 064 20/12/2011

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 065 26/02/2012

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 066 26/02/2012

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 067 18/04/2012

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 068 19/05/2012

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 069 09/06/2012

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 070 03/07/2012

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 071 28/07/2012

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 072 26/08/2012

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 073 23/09/2012

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 074 25/10/2012

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 075 21/11/2012

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 076 24/12/2012

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 077 24/01/2013

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 078 19/02/2013

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 079 21/03/2013

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 080 21/04/2013

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 081 20/05/2013

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 082 01/07/2013

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 083 21/07/2013

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 084 26/08/2013

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 085 06/12/2013

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 086 06/12/2013

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 087 03/12/2013

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 088 23/12/2013

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 089 22/01/2014

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 090 22/02/2014

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 091 24/03/2014

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 092 22/04/2014

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 093 21/05/2014

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 094 21/06/2014

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 095 19/07/2014

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 096 27/08/2014

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 097 23/09/2014

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 098 21/10/2014

Kuroshitsuji – Hắc quản gia Chap 099 22/11/2014

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 100 - fix 25/12/2014

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 101 20/01/2015

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 102 26/02/2015

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 103 23/03/2015

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 104 - fix 22/04/2015

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 105 26/05/2015

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 106 27/06/2015

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 107 23/11/2015

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 108 27/11/2015

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 109 25/11/2015

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 110 25/11/2015

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 111 19/12/2015

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 112 22/01/2016

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 113 25/03/2016

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 114 25/03/2016

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 115 22/04/2016

Kuroshitsuji – Hắc Quản Gia Chap 116 25/05/2016