Thông Báo Truyện
   

7 Feb.2015
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {41}

Song Hùng Kỳ Hiệp [update chap 180 next is 181], Đọc Truyện Song Hùng Kỳ Hiệp [update chap 180 next is 181] Tiếng Việt

Tags: , ,

Song Hùng Kỳ Hiệp


Tên Truyện : Song Hùng Kỳ Hiệp
Nguyên tác : Cổ Long
Mỹ Thuật : Hà Chí Văn

Nguồn : Manhuavn.com || hamtruyen

Một người thông minh xuất thân từ Ác Nhân Cốc. Một cao thủ từ Di Hoa Cung là biểu tượng chánh đạo. Một chánh một tà, từng là tình thâm nghĩa trọng nhưng lại quyết chiến một sống một còn: Giang Tiểu Ngư và Hoa Vô Khuyết.

READ ONLINE

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 180
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 179
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 178
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 177
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 176
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 175
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 174
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 173
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 172
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 171
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 170
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 169
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 168
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 167
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 166
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 165
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 164
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 163
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 162
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 161
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 160
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 159
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 158
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 157
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 156
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 155
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 154
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 153
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 152
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 151
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 150
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 149
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 148
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 147
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 146
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 145
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 144
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 143
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 142
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 141
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 140
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 139
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 138
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 137
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 136
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 135
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 134
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 133
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 132
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 131
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 130
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 129
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 128
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 127
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 126
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 125
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 124
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 123
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 122
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 121
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 120
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 119
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 118
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 117
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 116
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 115
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 114
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 113
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 112
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 111
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 110
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 109
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 108
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 107
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 106
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 105
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 104
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 103
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 102
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 101
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 100
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 99
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 98
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 97
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 96
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 95
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 94
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 93
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 92
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 91
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 90
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 89
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 88
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 87
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 86
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 85
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 84
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 83
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 82
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 81
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 80
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 79
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 78
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 77
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 76
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 75
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 74
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 73
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 72
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 71
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 70
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 69
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 68
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 67
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 66
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 65
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 64
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 63
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 62
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 61
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 60
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 59
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 58
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 57
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 56
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 55
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 54
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 53
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 52
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 51
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 50
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 49
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 48
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 47
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 46
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 45
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 44
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 43
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 42
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 41
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 40
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 39
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 38
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 37
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 36
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 35
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 34
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 33
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 32
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 31
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 30
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 29
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 28
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 27
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 26
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 25
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 24
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 23
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 22
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 21
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 20
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 19
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 18
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 17
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 16
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 15
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 14
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 13
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 12
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 11
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 10
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 9
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 8
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 7
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 6
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 5
Song Hùng Kỳ Hiệp CHAP 4
Song Hùng Kỳ Hiệp CHAP 3
Song Hùng Kỳ Hiệp CHAP 2
Song Hùng Kỳ Hiệp CHAP 1B
Song Hùng Kỳ Hiệp CHAP 1A

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Yukikaze - Meiji Ishu Kakutouden [Chap 26 next 27]
Shingeki no Kyojin - Birth of Levi [update chap 9.2, next 10]
Búp bê giết người - Dolly Kill Kill [Chap 35 next is 36]
Anh Hùng Xạ Điêu [update chap 85, Next is 86]
Đấu Phá Thương Khung [update chap 121 , next is chap 122]
Xuân Thu Chiến Hùng [update chap 271 - 275, next 276] - Link nhanh
The One - Nghề siêu mẫu (update chap 97, next is 98)
Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 80 next 81]
Thế giới cây - Green Worldz[Chap 63, next is chap 64]
Tokyo Ghoul: RE [Chap 27 , next chap 28] (DP)
Thiên Thần Ác Quỷ Chap 11
Densha Otoka chap 12
Bạn trai tôi là ma cà rồn...
Đao Cuồng [update chap 7]
Tý quậy [update vol 6]
Claymore - Mắt Bạc  chap ...
Mahou Sensei Negima chap ...
Super Dreadnought Girl 49...
Tru Tiên chap 19
Katekyou Hitman Reborn ch...

Sửa lần cuối Cáo Sửa vào2015/02/07 18:32
nh0ck0n10c Email
2014/08/02 15:06
bao h mới ra chap mới vậy =.=
minhdiep Email
2014/06/12 15:10
dạo này ra nhanh đọc đã quá ad ơi , thank ad nhiều lắm , cố ra nhiều hơn nhe
hohoangha92 Email
2014/01/26 09:55
hồi cấp 3 đọc đến đoạn có thằng Mộ Dung Bất Hoặc, như người ngoài hành tinh :v
nhokquay3196 Email
2014/01/04 15:48
mình theo dõi truyện này từ hồi bé lúc đó TNN học xog Giá y thần công võ công bá đạo r mà bâyh online mới ra đến đấy sweat mong nhóm dịch quan tâm hơn :)
kakavn01 Email
2013/09/24 18:13
sao toi chap 121 thi het roi ?
konyka Email
2013/08/22 23:22
mình nhớ sau có đoạn Tô Anh bị bắt cóc rồi trúng độc mà,xong nhường thuốc giải cho TNN uống và nhảy xuống vực tự tử mà,đọc đến đoạn ấy chán chả đọc thêm nữa,buồnunhappy
quang vinh Email
2013/08/14 20:15
ở phần này thì bà chị cung chủ này này sẽ đột phá cửu tầng....điều mà tưởng chừng như ko thể
quang vinh Email
2013/08/14 20:13
truyện này hồi cấp 3 mình nghiền nó phết...vậy mà ra đến tập 130 thì ko ra nữa...hic...rất hay...nếu tính chap như trên đây thì tính ra mình đọc đến chap 390 rồi ấy chứ...zanzan
nhokquay3196 Email
2013/07/23 20:35
Mong ad dịch nhanh nhanh dùm nhé. Ngày trc' đọc truyện đến cái đoạn TNN học hết võ công của Yến Nam Thiên r pigpig
vuducgttn Email
2013/07/02 12:38
truyện này mình đã đọc rồi và tô anh không có chết đâu
thật cái truyện này dài dòng lắm sau nay giết giang cầm thì lại có những nhân vật khác nữa như mộ dung bất hoặc ,vũ văn hận thiên ,vvvv rồi tiểu ngư nhi tách ra làm 2 1 ac 1 thiện
konyka Email
2013/03/05 13:12
Có ai đọc hết rồi có thể kể sơ qua cái kết của truyện đc hem?Tô Anh có chết thật không?tìm mãi mà mới đọc đến tập 112,huhucry
caovo93 Email
2013/02/12 09:37
truyen cang ve sau cang chan. 120 tap ma` ket thuc ngu het bjk
konyka Email
2013/01/16 22:19
truyện này bên khựa ra hết chưa a e?cho mình xin cái link vs,tiếng tàu cũng đc^^cry
konyka Email
2013/01/16 22:02
dek cái truyện càng về sau càng nhảm,đọc đến tập 59 thấy Tô Anh tự tử là k muốn dọc thêm nữa rồi...đánh nhau hoài mà chả có nội dung gì cả,k xứng vs phần đầu truyện chút nào...thumbdown
Belphegor Email
2012/12/09 00:47
Update tiep di lao qua vay sao chua co chapter moi plz angeranger update tiep nhanh mot chut cam on
laiducduong Email
2012/10/18 20:54
chủ thớt ơi xem update cho ae xem tiếp đi?chờ lâu quá?
buonvabuon Email
2012/10/10 21:53
bo nao` cung the dich giua chung la ko dich nua chan
kyuubi123 Email
2012/09/30 00:21
TRUYEN HAY THE NAY MA KO AI THEM UP TIEP LA SAO??!!shuaishuaishuai
01645865731 Email
2012/09/14 09:27
cho mot gong kill
khuongnhut Email
2012/08/14 18:37
sao ko up tiep vaytruyen hay maangerangeranger
L
2012/07/12 10:35
chưa hết mà. Còn đánh nhau chán. Đập nhau với bọn vũ văn hận thiên nữa
Ngọc Mạnh Email
2012/07/09 05:32
Truyện này thích nhất bác Cực Đạo Thượng Tôn. Bá đạo, lên trời rồi vẫn còn làm quả mưa sét vỡ mồm thằng Yến Hận Thiên
Bách
2012/07/03 20:45
truyện này ra đến tập 131 là hết...kết thúc chả ra sao....cuối cùng Yến Nam Thiên thành vô địch....đánh bại Mộ Dung Bất Hoặc bằng Giá Y (Ma Công)....
hung
2012/06/30 16:47
nguoi chet ko phai YNT ma` la` "No Trong Vien"
BumBy
2012/06/29 12:02
truyện này ban đầu thì hấp dẫn nhưng về sau thì đúng là ảo tung chảo,xuất hiên nhiều nhân vật pờ rồ nữa,còn thằng Giang Ngọc Lang sau này yêu Thiết Tâm lan mới choáng chứ @@
Zinpro Email
2012/05/24 00:28
TRuyện này trước đọc đến tập hơn 100 rồi nhưng ko xuất bán tiếp nên chả biết kết thúc. Truyện còn dài lắm, về sau còn có con Ý Nam Thiên , YNM và Cung chủ còn truyền giá y và di hoa tầng 9 cho TNN và HVK , rồi 2 người đạt tầng 10 còn ở với nhau như vợ chồng nữa.Về sau truyện này cũng lơ lớ Phong Vân về cái phần ảo tung chảo. Mong đọc hết vì muốn biết kết thúc TNN lấy ai.
gioSaiGon Email
2012/05/10 08:50
CÔ lên bạn ơi, truyện này hay quá.!!!
xel Email
2012/02/20 15:49
sao noi thu 5 voi chu nhat pót bai ma dao hai tuan oy chua pót lau vai luyen luon huhuhuhu
kk
2012/01/26 11:52
ai cung to ra nguy hiem ^^! bit truoc het co day!?
truyen nay benh ngoai 100 may tap rui
noi chung chung manhua cang dai thi nhan vat khung ko bit o dau chuoi ra mot dong
uynh ngan voi YNT_yeu nguyet _ thi nhoc
phamvanhien Email
2011/12/22 07:40
sao lâu vậy,mà chuyện này hình như nhớ mang máng là ngũ đại ác nhân lúc sau bị giết sạchkill
Phân trang 1/3 Trang đầu 1 2 3 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X
Fshare