Thông Báo Truyện
   

7 Feb.2015
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {42}

Song Hùng Kỳ Hiệp [update chap 180 next is 181], Đọc Truyện Song Hùng Kỳ Hiệp [update chap 180 next is 181] Tiếng Việt

Tags: , ,

Song Hùng Kỳ Hiệp


Tên Truyện : Song Hùng Kỳ Hiệp
Nguyên tác : Cổ Long
Mỹ Thuật : Hà Chí Văn

Nguồn : Manhuavn.com || hamtruyen

Một người thông minh xuất thân từ Ác Nhân Cốc. Một cao thủ từ Di Hoa Cung là biểu tượng chánh đạo. Một chánh một tà, từng là tình thâm nghĩa trọng nhưng lại quyết chiến một sống một còn: Giang Tiểu Ngư và Hoa Vô Khuyết.

READ ONLINE

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 180
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 179
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 178
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 177
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 176
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 175
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 174
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 173
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 172
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 171
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 170
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 169
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 168
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 167
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 166
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 165
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 164
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 163
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 162
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 161
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 160
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 159
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 158
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 157
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 156
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 155
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 154
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 153
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 152
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 151
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 150
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 149
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 148
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 147
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 146
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 145
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 144
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 143
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 142
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 141
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 140
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 139
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 138
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 137
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 136
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 135
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 134
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 133
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 132
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 131
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 130
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 129
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 128
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 127
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 126
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 125
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 124
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 123
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 122
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 121
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 120
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 119
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 118
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 117
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 116
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 115
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 114
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 113
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 112
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 111
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 110
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 109
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 108
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 107
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 106
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 105
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 104
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 103
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 102
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 101
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 100
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 99
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 98
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 97
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 96
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 95
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 94
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 93
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 92
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 91
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 90
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 89
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 88
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 87
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 86
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 85
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 84
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 83
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 82
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 81
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 80
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 79
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 78
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 77
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 76
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 75
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 74
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 73
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 72
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 71
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 70
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 69
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 68
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 67
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 66
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 65
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 64
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 63
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 62
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 61
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 60
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 59
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 58
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 57
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 56
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 55
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 54
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 53
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 52
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 51
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 50
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 49
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 48
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 47
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 46
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 45
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 44
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 43
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 42
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 41
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 40
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 39
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 38
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 37
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 36
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 35
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 34
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 33
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 32
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 31
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 30
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 29
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 28
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 27
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 26
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 25
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 24
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 23
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 22
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 21
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 20
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 19
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 18
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 17
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 16
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 15
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 14
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 13
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 12
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 11
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 10
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 9
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 8
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 7
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 6
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 5
Song Hùng Kỳ Hiệp CHAP 4
Song Hùng Kỳ Hiệp CHAP 3
Song Hùng Kỳ Hiệp CHAP 2
Song Hùng Kỳ Hiệp CHAP 1B
Song Hùng Kỳ Hiệp CHAP 1A

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Yankee-kun to Megane-chan [update chap 204, next is 205]
The Gamer [update chap 76 TA , next 77] - Hay (có link nhanh)
Hunter x Hunter (update chap 145) Tiếng việt, TV - Link nhanh
Bleach [update chap 617 TV, next is 618] - Link nhanh
Xuyên không về quá khứ xây dựng harem - Tsuyokute New Saga - [update chap 13 Tiếng Việt] - Fix all link nhanh
Tân Tác Long Hổ Môn [update chap 770, next is 771] - Link nhanh
Thực thi công lý - Dendrobates [Update chap 24, next is 25]]
Không lối thoát - Tenkuu Shinpan [Update chap 45, next is 46] - Link nhanh - Fix link chap 41
Witch Hunter - Thợ săn phù thủy [update chap 117 (141 Tiếng Anh), next 118]
Lính đánh thuê Maruhan - Mercenary Maruhan [update 46 next is 47] - Project mới siêu hot của Vechai
Gakuen Alice Chap 97
Ping chap 15b
Thám Tử Kindaichi chap 23...
Võ Thần Phi Sa Chap 2
naruto chap 213
Initial D Chap 15
Thiếu Lâm Đệ Bát Đồng Nhâ...
mar chap 116
aikora chap 21
Berserk chap 8a

Sửa lần cuối Cáo Sửa vào2015/02/07 18:32
Rainny3101 Email
2011/12/20 23:18
Truyện này theo đúng của cổ long thì kết thúc là TNN đánh HVK xong giả chết để cung chủ nói sự thật.xong TIỂU NGƯ NHI yêu TÔ ANH và HOA VÔ KHUYẾT yêu TÂM LAN
Đô Đô Email
2011/12/16 20:29
truyện quá hay mà mấy ngày mới có 1 cháp, trước còn đều đều ngày 1 chap, hi vọng các bạn dịch ưu tiên thời gian cho bộ truyện hơn nữa ^^
anhtuan
2011/12/16 20:14
o.may kung chua doc truyen nay a?truyen nay co lau oy,ta doc lai thoay.yen nam thien ko chet,thang giang ngoc lang cung con lau vs chet
lolita123
2011/12/11 09:20
Ghét vãi cứt...Yến Nam Thiên chết. ĐCM Giang Ngọc Lang
tieu ngu nhi
2011/10/29 11:36
up nhanh di admin hay vai luyen
MaskBee Email
2011/10/24 20:23
truyen nay hay wa!!!them wa oy`!!!up nhanh len nha thớt
huy Email
2011/10/24 10:13
Truyen hay ma cho lau qua. Nếu chủ thớt mỗi ngày cho ra 1 chap thì đỡ ghiền biết bao. Mong chap mới ra liên tục.
Thank you chủ thớt nhiều.
nguyetanhgt
2011/10/19 20:22
cho thot oi yeu chu tho nhieu lam cho ra chap moi di maaaaaaaaaaaaaaaaaaa lauuuuuuuuuuuu waaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa
nguyetanhgt
2011/10/15 18:13
mai ma ko co chap 60 chu thot vay la ly do gi
ThanhPhonggr
2011/10/11 02:38
sao mà lâu quá vậy AD , đợi mãi k ra chap mới
kephanxet
2011/10/08 21:04
truyện này giống truyện Phong Vân vậy!lúc đầu thì rất hay nhưng càng về sau càng vô lý vớ vẩn!gì đâu mà muốn xuất hiện cao thủ là có cao thủ đọc riết muốn tẩu quả nhập ma!
luc tuyet ky
2011/10/01 20:15
không phải như các bạn nghĩ đâu.thực ra là đoạn sau do người khác vẽ chứ không phải hà chí văn.và nguyên tác cũng chẳng phải của cổ long luôn.truyện này tuyệt đối là 1 tuyệt tác.tốt nhất mọi người không dọc phần sau
phong van Email
2011/10/01 09:26
uh thi may chuc tap dau thi hay that, nhung cang sau cang chan, tac gia co tinh keo dai bo truyen voi nhung tinh tiet vo van va nham nhi, cang doc cang thay vo van
phong van Email
2011/10/01 09:25
uh thi may chuc tap dau thi hay that, nhung cang sau cang chan, tac gia co tinh keo dai bo truyen voi nhung tinh tiet vo van va nham nhi, cang doc cang thay vo van
Dương Phạm Email
2011/09/30 21:21
truyện thì hay nhưng càng về sau càng dở...1 thằng đã là đệ nhất tu luyện bao nhiêu công phu..không bằng cái thằng đột nhiên xuất hiện..Ví dụ là Yến Nam Thiên vang danh đã lâu mà cũng không giỏi bằng cái thằng Vũ Văn Hận Thiên..chỉ hút mấy cái công lực của người khác...rồi Yến Nam thiên tu luyện kinh thế mới đến Như Ý Chi Cảnh.Còn Tiểu Ngư Nhi thì chỉ 1 chốc đã ngộ ra đệ Cửu Trùng Thiên..>> Nhàm Chán về sau...
luc tuyet ky
2011/09/30 14:23
càng lúc càng hay càng lúc càng kịch tính.chap sau hvk ngầu quá
luc tuyet ky
2011/09/27 10:20
@tuyetky/FF-x2ban noi j minh chua hieu ro ban nhac lai duoc khong?minh duong nhien la coi tru tien roi.ca doc truyen lan tieu thuyet
DepZai
2011/09/26 12:19
cang nagy canh loi quan admin dich nhanh nua di nha
tuyetky/FF-x2
2011/09/20 22:08
ban luc tuyen ky cung coi truyen tru tien roi haban da coi het chuama ginh nhu chu tho cua cai cay voi tru tien gion nhau thi phai
atula
2011/09/20 17:07
dịch nhanh nữa lên anh , hay quá
thanhphonggr Email
2011/09/20 11:39
hay quá xá , update lẹ đi ad , 1 chấp 2 ngày là ok rồi chứ kiểu này dợi 1 chấp dài cả cổ ra , thank
hongxjem
2011/09/18 14:19
cang luc cang hay
moonson20
2011/09/16 08:34
hay tuyệt
danphuong Email
2011/09/13 08:07
bộ truyện này có 112 tập rồi admin up het lên đi mây web kia co nhưng truyên mờ lắm coi kông đẹp mong admin up tranh dẹp mà nhanh nha
luc tuyet ky
2011/09/12 13:51
đây là 1 trong 2 bộ manhua hay nhất.bộ còn lại là phong vân.trong truyện đánh nhau chỉ là thứ yếu thôi cái hay và đặc sắc nhất chinh là chất trí tuệ cua bộ truyện này.chứ đâu như mấy truyện của hoàng ngọc lang hay ôn nhật lương.đọc thấy mà ngán
danphuong Email
2011/09/12 07:55
up di admin truyen song hùng kì hiệp co tạp 17 ròi ma mình mói tập 41 chua bàng tập 11 của họ
danphuong Email
2011/09/11 10:37
admin cố gắng up lẹ hêt' bộ truyện này càng nhanh càng tốt
danphuong Email
2011/09/11 09:59
song hùng kiếm hiệp có trọn bộ roi' admin up len het di cho đợi lâu quá
danphuong Email
2011/09/10 21:38
truyen song hùng hào kiệt admin up het tron bộ di coi moi suóng hinh nhu tac giả sang' tac het' truyen roi' ma mong admin up lẹ cho sốt ruột wua'
Emperor_xz
2011/09/10 19:39
Truyen. nay` doc cuc. ky` hay, nhung cang` ve` sau cang` ngay` cang chan', danh' nhau ljen mien, ko co noi dung j ca?, chj? thay toan danh nhau. P.s: truyen nay chj? hay luc dau` thoi,tu` tap. khoang? 40 dj la....
Phân trang 2/3 Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X