Thông Báo Truyện
   

29 Oct.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {10}

Tứ Đại Danh Bổ [update chap 280 + 375], Đọc Truyện Tứ Đại Danh Bổ [update chap 280 + 375] Tiếng Việt

Tags: , ,


Tứ Đại Danh Bổ


>
Nguồn : Homeviet.org || comicvn.net || manhuavn.com || comicviet.forum-viet.net

READ ONLINE - DOWNLOAD
READ ONLINE CHAP 1 - Chap 1

READ ONLINE CHAP 2 - Chap 2

READ ONLINE CHAP 3 - Chap 3

READ ONLINE CHAP 4 - Chap 4

READ ONLINE CHAP 5 - Chap 5

READ ONLINE CHAP 6 - Chap 6

Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 2
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29

Chap 71 - 100
Chap 101 - 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106

Tứ Đại Danh Bổ Chap 110
Tứ Đại Danh Bổ Chap 111
Tứ Đại Danh Bổ Chap 112
Tứ Đại Danh Bổ Chap 113
Tứ Đại Danh Bổ Chap 114
Tứ Đại Danh Bổ Chap 115
Tứ Đại Danh Bổ Chap 116
Tứ Đại Danh Bổ Chap 117
Tứ Đại Danh Bổ Chap 118
Tứ Đại Danh Bổ Chap 119
Tứ Đại Danh Bổ Chap 120
Tứ Đại Danh Bổ Chap 121
Tứ Đại Danh Bổ Chap 122
Tứ Đại Danh Bổ Chap 123
Tứ Đại Danh Bổ Chap 124
Tứ Đại Danh Bổ Chap 125
Tứ Đại Danh Bổ Chap 126
Tứ Đại Danh Bổ Chap 127
Tứ Đại Danh Bổ Chap 128
Tứ Đại Danh Bổ Chap 129
Tứ Đại Danh Bổ Chap 130
Tứ Đại Danh Bổ Chap 131
Tứ Đại Danh Bổ Chap 132
Tứ Đại Danh Bổ Chap 133
Tứ Đại Danh Bổ Chap 134
Tứ Đại Danh Bổ Chap 135
Tứ Đại Danh Bổ Chap 136
Tứ Đại Danh Bổ Chap 137
Tứ Đại Danh Bổ Chap 138
Tứ Đại Danh Bổ Chap 139
Tứ Đại Danh Bổ Chap 140
Tứ Đại Danh Bổ Chap 141
Tứ Đại Danh Bổ Chap 142
Tứ Đại Danh Bổ Chap 143
Tứ Đại Danh Bổ Chap 144
Tứ Đại Danh Bổ Chap 145
Tứ Đại Danh Bổ Chap 146
Tứ Đại Danh Bổ Chap 147
Tứ Đại Danh Bổ Chap 148
Tứ Đại Danh Bổ Chap 149
Tứ Đại Danh Bổ Chap 150
Tứ Đại Danh Bổ Chap 151
Tứ Đại Danh Bổ Chap 152
Tứ Đại Danh Bổ Chap 153
Tứ Đại Danh Bổ Chap 154
Tứ Đại Danh Bổ Chap 155
Tứ Đại Danh Bổ Chap 156
Tứ Đại Danh Bổ Chap 157
Tứ Đại Danh Bổ Chap 158
Tứ Đại Danh Bổ Chap 159
Tứ Đại Danh Bổ Chap 160
Tứ Đại Danh Bổ Chap 161
Tứ Đại Danh Bổ Chap 162
Tứ Đại Danh Bổ Chap 163
Tứ Đại Danh Bổ Chap 164
Tứ Đại Danh Bổ Chap 165
Tứ Đại Danh Bổ Chap 166
Tứ Đại Danh Bổ Chap 167
Tứ Đại Danh Bổ Chap 168
Tứ Đại Danh Bổ Chap 169
Tứ Đại Danh Bổ Chap 170
Tứ Đại Danh Bổ Chap 171
Tứ Đại Danh Bổ Chap 172
Tứ Đại Danh Bổ Chap 173
Tứ Đại Danh Bổ Chap 174
Tứ Đại Danh Bổ Chap 175
Tứ Đại Danh Bổ Chap 176
Tứ Đại Danh Bổ Chap 177
Tứ Đại Danh Bổ Chap 178
Tứ Đại Danh Bổ Chap 179
Tứ Đại Danh Bổ Chap 180
Tứ Đại Danh Bổ Chap 181
Tứ Đại Danh Bổ Chap 182
Tứ Đại Danh Bổ Chap 183
Tứ Đại Danh Bổ Chap 184
Tứ Đại Danh Bổ Chap 185
Tứ Đại Danh Bổ Chap 186
Tứ Đại Danh Bổ Chap 187
Tứ Đại Danh Bổ Chap 188
Tứ Đại Danh Bổ Chap 189
Tứ Đại Danh Bổ Chap 190
Tứ Đại Danh Bổ Chap 191
Tứ Đại Danh Bổ Chap 192
Tứ Đại Danh Bổ Chap 193
Tứ Đại Danh Bổ Chap 194
Tứ Đại Danh Bổ Chap 195
Tứ Đại Danh Bổ Chap 196

Tứ Đại Danh Bổ Chap 201
Tứ Đại Danh Bổ Chap 202
Tứ Đại Danh Bổ Chap 203
Tứ Đại Danh Bổ Chap 204
Tứ Đại Danh Bổ Chap 205
Tứ Đại Danh Bổ Chap 206
Tứ Đại Danh Bổ Chap 207
Tứ Đại Danh Bổ Chap 208
Tứ Đại Danh Bổ Chap 209
Tứ Đại Danh Bổ Chap 210
Tứ Đại Danh Bổ Chap 211
Tứ Đại Danh Bổ Chap 212
Tứ Đại Danh Bổ Chap 213
Tứ Đại Danh Bổ Chap 214
Tứ Đại Danh Bổ Chap 215
Tứ Đại Danh Bổ Chap 216
Tứ Đại Danh Bổ Chap 217
Tứ Đại Danh Bổ Chap 218
Tứ Đại Danh Bổ Chap 219
Tứ Đại Danh Bổ Chap 220


Tứ Đại Danh Bổ Chap 245

Tứ Đại Danh Bổ Chap 257
Tứ Đại Danh Bổ Chap 258
Tứ Đại Danh Bổ Chap 259
Tứ Đại Danh Bổ Chap 260
Tứ Đại Danh Bổ Chap 261
Tứ Đại Danh Bổ Chap 262
Tứ Đại Danh Bổ Chap 263
Tứ Đại Danh Bổ Chap 264
Tứ Đại Danh Bổ Chap 265
Tứ Đại Danh Bổ Chap 266
Tứ Đại Danh Bổ Chap 267
Tứ Đại Danh Bổ Chap 268
Tứ Đại Danh Bổ Chap 269
Tứ Đại Danh Bổ Chap 270
Tứ Đại Danh Bổ Chap 271
Tứ Đại Danh Bổ Chap 272
Tứ Đại Danh Bổ Chap 273
Tứ Đại Danh Bổ Chap 274
Tứ Đại Danh Bổ Chap 275
Tứ Đại Danh Bổ Chap 276
Tứ Đại Danh Bổ Chap 277
Tứ Đại Danh Bổ Chap 278
Tứ Đại Danh Bổ Chap 279
Tứ Đại Danh Bổ Chap 280

Tứ Đại Danh Bổ Chap 301
Tứ Đại Danh Bổ Chap 302
Tứ Đại Danh Bổ Chap 303
Tứ Đại Danh Bổ Chap 304
Tứ Đại Danh Bổ Chap 305
Tứ Đại Danh Bổ Chap 306
Tứ Đại Danh Bổ Chap 307
Tứ Đại Danh Bổ Chap 308
Tứ Đại Danh Bổ Chap 309
Tứ Đại Danh Bổ Chap 310
Tứ Đại Danh Bổ Chap 311
Tứ Đại Danh Bổ Chap 312
Tứ Đại Danh Bổ Chap 313
Tứ Đại Danh Bổ Chap 314
Tứ Đại Danh Bổ Chap 315
Tứ Đại Danh Bổ Chap 316
Tứ Đại Danh Bổ Chap 317
Tứ Đại Danh Bổ Chap 318
Tứ Đại Danh Bổ Chap 319
Tứ Đại Danh Bổ Chap 320
Tứ Đại Danh Bổ Chap 321
Tứ Đại Danh Bổ Chap 322
Tứ Đại Danh Bổ Chap 323
Tứ Đại Danh Bổ Chap 324
Tứ Đại Danh Bổ Chap 325
Tứ Đại Danh Bổ Chap 326
Tứ Đại Danh Bổ Chap 327
Tứ Đại Danh Bổ Chap 328
Tứ Đại Danh Bổ Chap 329
Tứ Đại Danh Bổ Chap 330
Tứ Đại Danh Bổ Chap 331
Tứ Đại Danh Bổ Chap 332
Tứ Đại Danh Bổ Chap 333
Tứ Đại Danh Bổ Chap 334
Tứ Đại Danh Bổ Chap 335
Tứ Đại Danh Bổ Chap 336
Tứ Đại Danh Bổ Chap 337
Tứ Đại Danh Bổ Chap 338
Tứ Đại Danh Bổ Chap 339
Tứ Đại Danh Bổ Chap 340
Tứ Đại Danh Bổ Chap 341
Tứ Đại Danh Bổ Chap 342
Tứ Đại Danh Bổ Chap 343
Tứ Đại Danh Bổ Chap 344
Tứ Đại Danh Bổ Chap 345
Tứ Đại Danh Bổ Chap 346
Tứ Đại Danh Bổ Chap 347
Tứ Đại Danh Bổ Chap 348
Tứ Đại Danh Bổ Chap 349
Tứ Đại Danh Bổ Chap 350
Tứ Đại Danh Bổ Chap 351
Tứ Đại Danh Bổ Chap 352
Tứ Đại Danh Bổ Chap 353
Tứ Đại Danh Bổ Chap 354
Tứ Đại Danh Bổ Chap 355
Tứ Đại Danh Bổ Chap 356
Tứ Đại Danh Bổ Chap 357
Tứ Đại Danh Bổ Chap 358
Tứ Đại Danh Bổ Chap 359
Tứ Đại Danh Bổ Chap 360
Tứ Đại Danh Bổ Chap 361
Tứ Đại Danh Bổ Chap 362
Tứ Đại Danh Bổ Chap 363
Tứ Đại Danh Bổ Chap 364
Tứ Đại Danh Bổ Chap 365
Tứ Đại Danh Bổ Chap 366
Tứ Đại Danh Bổ Chap 367
Tứ Đại Danh Bổ Chap 368
Tứ Đại Danh Bổ Chap 369
Tứ Đại Danh Bổ Chap 370
Tứ Đại Danh Bổ Chap 371
Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Btooom! [update chap 74 TV, next is 75]
Long Phi Bất Bại [End phần 1, update chap 77 phần 2, next 78] - fix all
Anh hùng chết yểu - YUUSHA GA SHINDA! [Chap 14 next chap 15]
Không lối thoát - Tenkuu Shinpan [Update chap 60, next is 61] - Link nhanh
Ký sinh trùng - Okitenemuru [Update chap 22 next is chap 23 - Link nhanh
Chiến tranh sinh hóa - Biomega [update chap 30 next 31]
Lính đánh thuê Maruhan - Mercenary Maruhan [update 60 next is 61] - Project mới siêu hot của Vechai
Loli siêu năng lực - Zettai Karen Children - The Lovely Children [update chap 17, next is 18]
Aka Akatoretachi no Monogatari [update chap 18, next is 19] - Fix
World of Super Sand Box - Game và thế giới thực [update chap 48, next 49]- Link nhanh
IfRid - Người lửa chap 19
Kyoukasho ni Nai chap 9
Yu Yu Hakusho chap 87
Samurai Deeper Kyo 19
Võ Thần Chung Cực chap 87
Gyo - Quái ngư Chap 15
Saikometora Eiji - Thám t...
Clip vui : Hiểu lầm thế n...
Yu Yu Hakusho-Hành Trình ...
D.Gray-Man chap 153

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/10/29 12:04
kakao987 Email
2014/04/26 11:16
không đọc được chap 186-> 189 nên tìm đọc cho bằng được đọc xong ước rằng mình chưa từng đọc( Đường Nựu chết quá tội)
hieucom123 Email
2012/11/07 05:13
admin úp chấp 221 đi.tìm mãi không có
annguyen1988 Email
2012/10/03 08:54
Các bạn muốn đọc các chap còn thiếu hãy gõ 四大名捕 (tên tiếng Tàu của "Tứ đại danh bổ") + số thứ tự chap muốn đọc vào Google.

Nhưng đọc bằng tiếng Tàu chả hiểu gì, chủ yếu xem hình :)
phiung1992 Email
2012/09/14 14:05
không biết từ chap 36 trở đi có không nhỉ. Ai có share ra cho mọi người cùng xem , xem một mình không hay đâu.hãy tạo ấn tượng vì mình là người việt nam.Admin up link die rồi , Fix lại dùm đi , cảm ơn nhiều !
hieucomls Email
2012/09/04 22:03
không thấy 186 vậy trời.ai share với
hoangvy Email
2012/08/31 17:16
hjx,, vẫn có 1 số chap chưa đọc đc,, ai cho em bik truyện này phát hành trên Việt Nam chưa
luonglinh89 Email
2012/07/31 13:15
admin có thể cho mình xin link từ chap 221 trở đi dc ko,đang đọc dở mà ko tìm ở đâu có hết
jo
2012/07/22 07:57
Thanks nhiều
kphong31
2012/07/08 12:53
bác nào có link chap từ 36 -> 100. Share em với. đang coi hay mà giữa chừng bị hư link rùi
Đường Thập Ngũ Email
2011/12/03 12:01
các bạn nghĩ ai mạnh nhất bộ truyện này,mình nghĩ là Đường Thập Ngũ.ko biết Đường Tiêu Vũ,Thác Mộc Tham,Đường Nhận với Liệp Đầu Vương ai mạnh hơn.mình cũng thích Ẩm Hận Ma Kinh.ko biết kiếm khi có phá được Ẩm Hận Ma Kinh ko.ghét thằng Thanh Mai Trúc thật
abcd Email
2011/11/13 08:04
ai có link từ chap 36 -> 109 ko cho mình xin vs,ko các bác fix lại bộ này đi :)
ducbeo Email
2011/10/27 11:50
có bạn nào còn link từ 46 đến 110 ko, mình tìm trên mnagj mãi ko thấy
AngelDemon Email
2011/10/02 20:01
ôi hết thật rồi à. nản thế còn nhiều nhân vật mà. hị vọng có phần 2 nhá. thanks các bạn dịch truyện nhiều
phuong my?tho Email
2011/10/01 17:57
kam' on cac' bac' admjn nhieu lam' a'chuc cac' bac' càng ngay cang tim ra nhung bo. truyen. hay
phuong my?tho Email
2011/10/01 17:55
truyen hay wa' troi` lun dtn thua la tai. uong' thuoc ja?kakakak duong nhan. la mánh 1
deathnote0o0kaka Email
2011/10/01 16:13
admin ơi.nếu còn link từ 36-70 làm ơn gửi cho mình xem với.:(
TrongHuy Email
2011/10/01 10:45
Minh đã coi xong bộ truyện này .minh thật sự cảm ơn các bạn dịch truyện nhiều lém. nhờ các bạn mà minh dc thưởng thức truyện mình yêu thích .cảm ơn các bạn rất nhiều nhé .chúc các bạn thành công trong cuộc sống nhé. xã hội này cần nhưng người như các bạn mới phát triển dc. NGƯỜI VÌ MỌI NGƯỜI
ham truyện
2011/10/01 09:45
ủa,sao kết thúc lẹ vậy,thấy ko hợp lý lắm @@? adminup tiếp các chap còn thiếu đi cho mọi ng thưởng thức với,toàn phần hay mà
trandiep.nuce
2011/09/30 22:59
anh đường Thập Ngũ chết rùi tiếc quá
đúng ra như tài anh ấy phải thống nhất giang hồ mới đúng ko mà phải lập triều đại mới thì hợp lý hơn
hoang666
2011/09/30 22:07
hết wa lẹ còn nhìu mâu thuẫn chưa giải quyết chắc hết ý tưởng
kk
2011/09/30 21:12
team het rui ah! chac coa phan II nhi minh they tinhtiec cua truyen con nhiu nhan vat chua lo dien wa voi lai coa phai on gia nao doa so ra cung ngan ngua voi Duong Mon
dattuthan Email
2011/09/30 18:26
Truyện hay nhất trong các loại truyện kiếm hiệp. Hic, Ước gì được đọc 1 phát đến hết truyện luôn nhỉ.
Thanks bạn post và editor nhiều. Ngày trước mình cũng đọc cái này bên ngoài nhưng hình không có màu, đọc cũng đau mắt.
thuing Email
2011/09/30 12:34
sao het don gian the dc nhj?Sai Kinh la doi thu chinh co malai con anh em Song NHam nua con nhieu van de chua giai? quyet
aXA Email
2011/09/30 10:35
truyen nay phia dua duong nhan lam dai. bo? vuong
aXA Email
2011/09/30 10:35
truyen nay thay duong nhan la 1 hahaha vo dich thien ha
chim_cut
2011/09/30 09:06
Mình đọc truyện Thủy Hử thì thấy thời đại Thủy Hử cùng với thời đại với Tứ đại danh bổ. Cũng có Sái Kinh, Đường Cao Tông... Sao bác Ôn Thụy An không cho Tứ đại danh bổ chiến với 108 vị anh hùng của Thi Nại Am nhỉ? Xem ra còn hấp dẫn hơn đánh nhau với mấy bọn Đường Môn.
AngelDemon Email
2011/09/29 20:15
ôi trời ạ. anh Nhận chết thảm quá. mình vừa bắt đầu khoái ảnh. chắc cũng chưa hết được đâu. còn Sái Kinh+ quỷ bổ+ 3 thằng kia+ rùi còn An Trinh hầu nữa. sao hết nhanh thế được.@@
asd123
2011/09/29 19:22
sao cang doc cang thay muon ung ho Duong Thap Ngu, cha thich TDDB xiu nao
kkkk Email
2011/09/29 19:01
suog that nhug up ko het lkun
Kẻ mê truyện tranh
2011/09/29 17:35
truyện hay quá,thank bạn nhé.post tiếp cho mọi người thưởng thức nhé!
Phân trang 1/3 Trang đầu 1 2 3 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X