Thông Báo Truyện
   


20 Oct.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {53}

Hỏa Phụng Liêu Nguyên (update chap 426 next is 427), Đọc Truyện Hỏa Phụng Liêu Nguyên (update chap 426 next is 427) Tiếng Việt

Tags: ,

Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Nguồn: truongton.net || comicvn.net || t.r.o.t fanpage

ĐỌC ONLINE

Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 1A
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 1B
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 2
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 3
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 4
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 5
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 6
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 7
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 8
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 9
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 10
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 11
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 12
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 13
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 14
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 15
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 16
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 17
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 18
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 19
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 20
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 21
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 22
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 23
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 24
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 25
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 26
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 27
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 28
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 29
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 30
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 31
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 32
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 33
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 34
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 35
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 36
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 37
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 38
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 39
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 40
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 41
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 42
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 43
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 44
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 45
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 46
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 47
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 48
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 49
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 50
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 51
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 52
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 53
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 54
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 55
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 56
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 57
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 58
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 59
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 60
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 61
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 62
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 63
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 64
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 65
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 66
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 67
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 68
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 69
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 70
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 71
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 72
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 73
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 74
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 75
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 76
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 77
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 78
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 79
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 80
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 81
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 82
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 83
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 84
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 85
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 86
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 87
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 88
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 89
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 90
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 91
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 92
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 93
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 94
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 95
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 96
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 97
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 98
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 99
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 100
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 101
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 102
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 103
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 104
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 105
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 106
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 107
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 108
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 109
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 110
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 111
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 112
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 113
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 114
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 115
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 116
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 117
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 118
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 119
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 120
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 121
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 122
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 123
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 124
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 125
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 126
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 127
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 128
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 129
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 130
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 131
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 132
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 133
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 134
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 135
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 136
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 137
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 138
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 139
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 140
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 141
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 142
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 143
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 144
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 145
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 146
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 147
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 148
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 149
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 150
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 151
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 152
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 153
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 154
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 155
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 156
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 157
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 158
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 159
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 160
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 161
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 162
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 163
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 164
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 165
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 166
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 167
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 168
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 169
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 170
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 171
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 172
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 173
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 174
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 175
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 176
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 177
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 178
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 179
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 180
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 181
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 182
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 183
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 184
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 185
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 186
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 187
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 188
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 189
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 190
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 191
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 192
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 193
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 194
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 195
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 196
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 197
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 198
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 199
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 200
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 201
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 202
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 203
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 204
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 205
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 206
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 207
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 208
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 209
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 210
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 211
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 212
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 213
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 214
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 215
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 216
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 217
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 218
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 219
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 220
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 221
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 222
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 223-230
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 231-239
Hỏa Phụng Liêu Nguyênchap 240-247
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 248
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 249
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 250
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 251
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 252
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 253
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 254
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 255
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 256
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 257
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 258
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 259
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 260
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 261
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 262
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 263
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 264
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 265

Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 270
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 271
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 272
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 273
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 274
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 275
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 276
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 277
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 278

Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 286
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 287
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 288
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 289
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 290
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 291
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 292
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 293
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 294
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 295
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 296
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 297
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 298
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 299
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 300
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 301
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 302
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 303
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 304
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 305
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 306
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 307
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 308
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 309
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 310
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 311
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 312
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 313
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 314
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 315
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 316
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 317
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 318
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 319
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 320
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 321
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 322
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 323
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 324
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 325
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 326
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 327
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 328
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 329
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 330
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 331
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 332
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 333
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 334
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 335
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 336
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 337
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 338
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 339
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 340
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 341
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 342
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 343
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 344
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 345
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 346
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 347
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 348
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 349
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 350
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 351
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 352
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 353
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 354
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 355
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 356
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 357
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 358
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 359
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 360
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 361
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 362
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 363
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 364
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 365
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 366
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 367
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 368
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 369
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 370
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 371
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 372
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 373
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 374
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 375
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 376
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 377
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 378
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 379
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 380
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 381
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 382
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 383
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 384
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 385
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 386
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 387
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 388

Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 392

Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 394
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 395


Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 397
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 398

Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 400
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 401


Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 404


Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 409

Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 412
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 413
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 414
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 415

Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 417
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 418
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 419
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 420
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 421
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 422
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 423
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 424
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 425
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 426

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 765, next is 766) Tiếng Việt, TV
Bleach [update chap 602, next is 603] Tiếng Việt, TV
Liar Game - Trò Chơi Dối Trá [update chap 189, next is 190]
Toukyou Kushu - Tokyo Ghoul[update chap 105, next is 106]
Ichiban Ushiro no Dai Maou [update chap 43, next is 44]
Vua trên biển - Coco Full Ahead[Update chap 160, next is 161]
Kyou Kara Ore Wa [chap 92, next is 93]
Tiểu Hòa Thượng [update chap 145, next is 146]
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 405, next is 406] Tiếng việt, tv
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ [update chap 407, next is 408]
Tứ Đại Danh Bổ Chap 117
Cirque du freak chap 54
Mỹ Diệm Thần Chap 8-15
hunterxhunter tập 22 chap...
Re:Monster - Reincarnated...
Lovely Children - Ba tà n...
Dragon Ball chap 31
The Breaker chap 20
naruto chap 272
happy world chap 25

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/10/20 11:22
M.Trung Email
2013/06/24 16:45
Thế này là thế nào, từ chap 388 lên 392 rồi 394 là sao. Chờ 3 tháng rồi bớt giỡn nha thớt
lamte Email
2013/05/19 23:25
Mấy tháng rồi mà chưa có chap tiếp theo, chờ mốc cmn mép!
yelowkey Email
2013/05/08 16:56
đệt mẹ, chờ hơn 2 tháng, ngày nào cũng vào mà đek có chap mới. Chan Mou làm ăn như loz
tungtheend Email
2012/12/27 20:26
tại sao bát kỳ cứ phải là những người quá quen thế còn đầy những người khác mà pháp chính, lý nghiêm, bộ chất, mã lương, khương duy
AngeliaYe Email
2012/12/22 23:50
hôm nay mới là 22 mà các bác
dung87 Email
2012/11/30 15:53
bát kì hoa đà dog
huykhoi132 Email
2012/10/28 21:12
Bác Thất kỳ ra mặt rồi,mặt tuy ko đẹp lắm nhưng trong rất nguy hiểm grin
PhiYen Email
2012/09/16 17:43
Tôi nghĩ bát kỳ là nữ. có khi nào là Hoàng Nguyệt Anh( vợ của Gia cát Lượng). Vì đây là một nhân vật được xem là thông minh hơn cả Khổng Minh. Bà cũng có nhiều hiến kế giúp Khổng Minh.
bomtungpha Email
2012/08/23 12:17
Tui thấy bát kỳ 1 đứa con gái vẫn tốt hơn Vì làm cho truyen không thể nào xoay chuyển cục diện khi thất kỳ ra tay
quangst Email
2012/08/23 08:30
hình như còn thiếu 1 đoạn là viên thuật chết, kĩ linh bị bác Phi nhà mình kill mod xem lại và ráng dich cho anh em nha,vì thấy bên manga toàn tiếng anh ko thôi đọc ko đã nên nhờ anh em dịch giùm .
cuối cùng chúc anh em ngày mới tốt lành và được nhiều sức khỏe
Nhân
2012/07/21 19:39
Có 1 bạn khẳng định Gia Cát Lượng là bát kì kìa, nguy hiểm ghê envyenvy
tin Email
2012/07/21 11:21
nếu dương tu ko phải 1 trong bát kì, thì bát kì chắc là lục tốn
cok Email
2012/07/21 10:45
Đã chém gió ra Viên Phương thì sao không thể trảm phong ra bát kì
thatkygiacat
2012/07/21 06:16
de nghi cac ban xem ky hay binh luan...noi that cho du doc ca bo chac gi da hieu het..moi doc co may chap ma bay dat to ra hieu nhieu...day la truyen can co nao~...de nghi doc truyen thi dung nao~ ma doc...day ko phai la truyen giai tri binh thuong
thatkygiacat
2012/07/21 06:13
ngu ba co
vietvu
2012/07/20 16:13
nh0cqu4ng : de ngi doc lai truyen =)) GCL la that ki`
nh0cqu4ng Email
2012/07/20 12:55
mịa thèn Bát kì nó là Gia Cát Lượng ko thấy danh xưng ngọa long hả đệch
vietvu
2012/07/18 17:14
Ngoclinh : hoc cai' L =)) doc ki~ di
Ngoclinh Email
2012/07/14 14:01
Duong Tu hok phai Bat ky, chi di theo THuy Kinh hoc hoi thoi.
sanh
2012/06/18 21:06
dao nay hay ra ghe. co len cac mod oi
hai
2012/06/02 19:41
truyen nay ko ra nua a?
vietvu2395
2012/05/29 00:08
bất ngờ gê 2 chap 2 tuần :X
minhhai
2012/05/19 02:54
truyen hay wa, tuyet voi, ung ho cac ban nhieu
vietvu2395
2012/05/13 22:24
có khi bát kì là gái ;) nguyệt ánh :>
sanh
2012/05/04 19:00
@m.hoo: luu diep da xuat hien. hon nua trong tam Quoc chi thi LD k phai nvat noi tieng. gt cua ban k hop li rui
sanh
2012/05/04 18:34
to van nghieng ve gia thuyet bat ki la thang Tu Thu ( Dan Phuc) no co 1 so chien cong cho Luu Bi. con nhg nhan vat noi tieng khac deu xuat hien roi
M.Hoo Email
2012/04/23 21:48
Các pác vứt thằng Lưu Diệp đi đâu rồi. Thằng giết Viên Phương cũng chỉ là một trong những học sinh của Thủy Kính Tiên Sinh thôi, nó ko phải Bát kì
pham ngoc minh Email
2012/04/22 11:09
up tiếp đi mod ơi ! ghiền quá rồi
trongk41
2012/04/09 15:30
Bát kỳ là thằng vừa xuất hiện đã giết em viên phương còn gì nữa @@ Thằng này ác vãi sao là Từ Thứ hay Lỗ Túc được...1- Viên phương, Ngọa Long, Phượng Sồ, Chu Du, 3 em chân dài theo tào
trongk41
2012/04/09 15:26
Bát kỳ là thằng vừa xuất hiện còn gì nữa @@...1- Viên phương, Ngọa Long, Phượng Sồ, Chu Du, 3 em chân dài theo tào
Phân trang 1/3 Trang đầu 1 2 3 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X