Thông Báo Truyện
   

22 Apr.2015
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {83}

Hỏa Phụng Liêu Nguyên (update chap 438 TV, next 439), Đọc Truyện Hỏa Phụng Liêu Nguyên (update chap 438 TV, next 439) Tiếng Việt

Tags: ,

Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Nguồn: truongton.net || comicvn.net || t.r.o.t fanpage

ĐỌC ONLINE

Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 438
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 437
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 436
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 435
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 434
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 433
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 432 - Link nhanh
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 431
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 430
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 429
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 428
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 427
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 426
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 425
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 424
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 423
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 422
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 421
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 420
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 419
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 418
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 417

Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 415
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 414
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 413
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 412
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 411
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 410
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 409


Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 404


Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 401
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 400
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 399
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 398
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 397


Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 395
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 394

Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 392

Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 388
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 387
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 386
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 385
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 384
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 383
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 382
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 381
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 380
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 379
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 378
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 377
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 376
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 375
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 374
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 373
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 372
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 371
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 370
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 369
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 368
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 367
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 366
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 365
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 364
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 363
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 362
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 361
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 360
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 359
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 358
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 357
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 356
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 355
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 354
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 353
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 352
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 351
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 350
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 349
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 348
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 347
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 346 Tuy bại vẫn thắng
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 345 Một thân can đảm
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 344 Thiên tử bả tâm
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 343 Lấy một cản trăm
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 342 Lưỡng trận giao phong
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 341 Tiềm phu khảo tích
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 340 Lửa thiêu Ô Sào
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 339 Hỏa thiêu cố thị
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 338 Huynh đệ nội hống
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 337 Nhất tiễn tam điêu
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 336 Dĩ thành đồng song
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 335 Một cân năm tiền
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 334 Thương tương thương thương
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 333 Thương can huynh đệ
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 332 Khai song lượng thoại
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 331 Tương tiên chiến trường
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 330 Thực hư quân trạng
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 329 Cơ quan trùng trùng
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 328 Thiên địa công phòng
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 327 Tái hạ quân trạng
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 326 Quân mệnh bất thụ
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 325 Liên châu kế phát
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 324 Lưỡng đầu thụ địch
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 323 Chính kì chi biến
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 322 Tối cường đối quyết
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 321 Tối cường chiến thư
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 320 Mưu tính công tâm
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 319 Tòng hạ nhập thủ
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 318 Tân Tây chi chiến
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 317 Hà Bắc dã nhân
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 316 Bao nhiêu xuân thu
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 315 Thắng trước một bước
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 314 Hoàng thúc hữu tình
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 313 Hà Bắc đại tướng
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 312 Cuộc chiến Bạch Mã
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 311 Đằng sau nhân nghĩa
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 310 Trăm ngày đau khổ
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 309 Thiên đạo vô ngôn
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 308 Đồng môn tương tiên
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 307 Võ tướng hồi quy
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 306 Thiên địa chính khí
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 305 Ta không phải Lữ Bố
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 304 Kỳ kinh thiên hạ
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 303 Thiên giáng kì binh
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 302 Thái bình mạt đạo
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 301 Thiên lý tuần hoàn
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 300 Đúng như mong đợi
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 299 Chấp niệm văn nhân
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 298 Truyền thuyết trở lại
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 297 Ẩn thế thần kỹ
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 295 Cường công Lưu Bị
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 294 Yêu ngôn hoặc chúng
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 293 Ma vương lai tập
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 292 Ác kế giang lưu
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 291 Kì phùng địch thủ
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 290 Đại tiểu trí nang
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 289 Tả hữu khai cung
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 288
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 287
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 286


Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 278
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 277
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 276
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 275
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 273
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 272
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 271
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 270
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 265
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 264
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 263.2
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 263.1
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 262
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 261
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 260
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 259
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 258
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 257
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 256
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 248
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 240-247
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 231-239
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 230
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 229
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 228
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 227
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 226
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 225
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 224
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 223
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 222
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 221
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 220
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 219
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 218
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 217
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 216
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 215
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 214
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 213
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 212
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 211
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 210
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 209
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 208
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 207
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 206
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 205
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 204
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 203
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 202
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 201
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 200
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 199
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 198
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 197
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 196
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 195
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 194
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 193
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 192
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 191
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 190
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 189
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 188
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 187
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 186
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 185
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 184
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 183
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 182
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 181
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 180
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 179
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 178
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 177
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 176
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 175
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 174
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 173
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 172
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 171
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 170
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 169
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 168
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 167
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 166
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 165
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 164
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 163
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 162
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 161
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 160
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 159
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 158
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 157
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 156
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 155
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 154
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 153
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 152
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 151
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 150
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 149
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 148
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 147
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 146
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 145
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 144
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 143
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 142
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 141
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 140
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 139
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 138
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 137
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 136
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 135
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 134
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 133
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 132
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 131
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 130
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 129
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 128
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 127
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 126
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 125
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 124
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 123
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 122
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 121
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 120
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 119
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 118
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 117
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 116
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 115
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 114
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 113
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 112
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 111
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 110
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 109
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 108
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 107
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 106
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 105
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 104
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 103
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 102
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 101
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 100
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 99
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 98
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 97
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 96
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 95
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 94
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 93
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 92
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 91
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 90
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 89
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 88
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 87
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 86
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 85
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 84
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 83
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 82
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 81
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 80
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 79
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 78
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 77
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 76
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 75
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 74
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 73
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 72
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 71
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 70
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 69
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 68
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 67
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 66
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 65
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 64
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 63
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 62
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 61
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 60
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 59
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 58
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 57
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 56
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 55
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 54
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 53
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 52
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 51
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 50
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 49
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 48
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 47
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 46
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 45
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 44
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 43
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 42
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 41
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 40
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 39
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 38
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 37
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 36
Hỏa Phụng Liêu Nguyên chap 35
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 34
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 33
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 32
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 31
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 30
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 29
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 28
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 27
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 26
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 25
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 24
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 23
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 22
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 21
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 20
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 19
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 18
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 17
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 16
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 15
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 14
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 13
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 12
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 11
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 10
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 9
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 8
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 7
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 6
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 5
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 4
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 3
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 2
Hỏa Phụng Liêu Nguyên hồi 1


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Xác sống - The Walking Dead (update chap 76 next chap 77)
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ [update chap 430 TV, next 431]
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [Chap 116.1 Phần đặc biệt, next 117]
One piece - Đảo Hải Tặc [Update One Piece Party chap 2B, next 785]
Hiệp khách giang hồ [478 TV, next is 479]
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [Chap 432 TV , next is 433]
Long Phi Bất Bại [End phần 1, Chap 103 phần 2, next 104]
Hunter x Hunter (update chap 151, 350 next 351) Tiếng việt, TV - Link nhanh
Bleach [update chap 624 TV next is 625] - Link nhanh
Love Monster Chap 3
Pastel chap 52
Elfen Lied chap 67
No Bra chap 17
Yamato Gensouki Chap 5
naruto chap 195
Võ Thần chap 3
Saint Seiya - The Lost Ca...
1 môn thể thao mới xuất h...
Như Lai Thần Chưởng chap ...

Sửa lần cuối kamala Sửa vào2015/04/22 09:15
M.Trung Email
2013/06/24 16:45
Thế này là thế nào, từ chap 388 lên 392 rồi 394 là sao. Chờ 3 tháng rồi bớt giỡn nha thớt
lamte Email
2013/05/19 23:25
Mấy tháng rồi mà chưa có chap tiếp theo, chờ mốc cmn mép!
yelowkey Email
2013/05/08 16:56
đệt mẹ, chờ hơn 2 tháng, ngày nào cũng vào mà đek có chap mới. Chan Mou làm ăn như loz
tungtheend Email
2012/12/27 20:26
tại sao bát kỳ cứ phải là những người quá quen thế còn đầy những người khác mà pháp chính, lý nghiêm, bộ chất, mã lương, khương duy
AngeliaYe Email
2012/12/22 23:50
hôm nay mới là 22 mà các bác
dung87 Email
2012/11/30 15:53
bát kì hoa đà dog
huykhoi132 Email
2012/10/28 21:12
Bác Thất kỳ ra mặt rồi,mặt tuy ko đẹp lắm nhưng trong rất nguy hiểm grin
PhiYen Email
2012/09/16 17:43
Tôi nghĩ bát kỳ là nữ. có khi nào là Hoàng Nguyệt Anh( vợ của Gia cát Lượng). Vì đây là một nhân vật được xem là thông minh hơn cả Khổng Minh. Bà cũng có nhiều hiến kế giúp Khổng Minh.
bomtungpha Email
2012/08/23 12:17
Tui thấy bát kỳ 1 đứa con gái vẫn tốt hơn Vì làm cho truyen không thể nào xoay chuyển cục diện khi thất kỳ ra tay
quangst Email
2012/08/23 08:30
hình như còn thiếu 1 đoạn là viên thuật chết, kĩ linh bị bác Phi nhà mình kill mod xem lại và ráng dich cho anh em nha,vì thấy bên manga toàn tiếng anh ko thôi đọc ko đã nên nhờ anh em dịch giùm .
cuối cùng chúc anh em ngày mới tốt lành và được nhiều sức khỏe
Nhân
2012/07/21 19:39
Có 1 bạn khẳng định Gia Cát Lượng là bát kì kìa, nguy hiểm ghê envyenvy
tin Email
2012/07/21 11:21
nếu dương tu ko phải 1 trong bát kì, thì bát kì chắc là lục tốn
cok Email
2012/07/21 10:45
Đã chém gió ra Viên Phương thì sao không thể trảm phong ra bát kì
thatkygiacat
2012/07/21 06:16
de nghi cac ban xem ky hay binh luan...noi that cho du doc ca bo chac gi da hieu het..moi doc co may chap ma bay dat to ra hieu nhieu...day la truyen can co nao~...de nghi doc truyen thi dung nao~ ma doc...day ko phai la truyen giai tri binh thuong
thatkygiacat
2012/07/21 06:13
ngu ba co
vietvu
2012/07/20 16:13
nh0cqu4ng : de ngi doc lai truyen =)) GCL la that ki`
nh0cqu4ng Email
2012/07/20 12:55
mịa thèn Bát kì nó là Gia Cát Lượng ko thấy danh xưng ngọa long hả đệch
vietvu
2012/07/18 17:14
Ngoclinh : hoc cai' L =)) doc ki~ di
Ngoclinh Email
2012/07/14 14:01
Duong Tu hok phai Bat ky, chi di theo THuy Kinh hoc hoi thoi.
sanh
2012/06/18 21:06
dao nay hay ra ghe. co len cac mod oi
hai
2012/06/02 19:41
truyen nay ko ra nua a?
vietvu2395
2012/05/29 00:08
bất ngờ gê 2 chap 2 tuần :X
minhhai
2012/05/19 02:54
truyen hay wa, tuyet voi, ung ho cac ban nhieu
vietvu2395
2012/05/13 22:24
có khi bát kì là gái ;) nguyệt ánh :>
sanh
2012/05/04 19:00
@m.hoo: luu diep da xuat hien. hon nua trong tam Quoc chi thi LD k phai nvat noi tieng. gt cua ban k hop li rui
sanh
2012/05/04 18:34
to van nghieng ve gia thuyet bat ki la thang Tu Thu ( Dan Phuc) no co 1 so chien cong cho Luu Bi. con nhg nhan vat noi tieng khac deu xuat hien roi
M.Hoo Email
2012/04/23 21:48
Các pác vứt thằng Lưu Diệp đi đâu rồi. Thằng giết Viên Phương cũng chỉ là một trong những học sinh của Thủy Kính Tiên Sinh thôi, nó ko phải Bát kì
pham ngoc minh Email
2012/04/22 11:09
up tiếp đi mod ơi ! ghiền quá rồi
trongk41
2012/04/09 15:30
Bát kỳ là thằng vừa xuất hiện đã giết em viên phương còn gì nữa @@ Thằng này ác vãi sao là Từ Thứ hay Lỗ Túc được...1- Viên phương, Ngọa Long, Phượng Sồ, Chu Du, 3 em chân dài theo tào
trongk41
2012/04/09 15:26
Bát kỳ là thằng vừa xuất hiện còn gì nữa @@...1- Viên phương, Ngọa Long, Phượng Sồ, Chu Du, 3 em chân dài theo tào
Phân trang 1/3 Trang đầu 1 2 3 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X
Fshare