Thông Báo Truyện
   

6 Sep.2011
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {44}

Kekkaishi - kết giới sư [update chap 345] end, Đọc Truyện Kekkaishi - kết giới sư [update chap 345] end Tiếng Việt

Tags: , , , ,

KEKKAISHI
Thông tin chung : tên khác kết giới sư
Đây là bộ truyện tiếp diễn của bộ Kết giới sư đã xuất bản ở Việt Nam hiện đã ngưng.
Nguồn : HDX4TEAM || alo8.com
Đây là những Kekkaishi (kết giới sư) Chap kế tiếp sau tập 16Kekkaishi (kết giới sư) Chap 1 - Download chap 1
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 2 - Download chap 2
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 3 - Download chap 3
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 4 - Download chap 4
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 5 - Download chap 5
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 6 - Download chap 6
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 7 - Download chap 7
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 8 - Download chap 8
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 9 - Download chap 9
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 10 - Download chap 10
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 11 - Download chap 11
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 12 - Download chap 12
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 13 - Download chap 13
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 14 - Download chap 14
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 15
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 16
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 17
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 18
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 19
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 20
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 21
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 22
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 23
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 24
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 25
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 26
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 27
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 28
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 29
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 30
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 31
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 32
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 33
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 34
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 35
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 36
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 37
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 38
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 39
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 40
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 41
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 42
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 43
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 44
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 45
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 46-55
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 56-65
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 66-75
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 76-85
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 86-95

*******************

truyentranhtuan.com từ đây trở xuống

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 165

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 166

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 167

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 168

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 169

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 170

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 171

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 172

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 173

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 174

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 175

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 176

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 177

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 178

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 179

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 180

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 181

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 182


Kekkaishi (kết giới sư) Chap 186

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 187

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 188

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 189

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 190

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 191

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 192

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 193

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 194

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 195

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 196

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 197

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 198

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 199

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 200

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 201

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 202

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 203

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 204

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 205

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 206

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 207

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 208

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 209

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 210

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 211

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 212

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 213

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 214

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 215

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 216

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 217

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 218

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 219

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 220

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 221

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 222

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 223

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 224

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 225

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 226

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 227

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[HDX4] từ đây trở xuống >> http://www.hdx4.co.cc/2010/08/ket-gioi-su.html

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 228

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 229

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 230

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 231

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 232

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 233

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 234

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 235

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 236

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 237

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 238

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 239

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 240

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 241

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 242

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 243

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 244

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 245

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 246

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 247

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 248

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 249

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 250

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 251

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 252

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 253

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 254

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 255

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 256

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 257

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 258

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 259

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 260

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 261

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 262

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 263

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 264

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 265

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 266

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 267

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 268

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 269

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 270

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 271

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 272

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 273

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 274

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 275

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 276


Kekkaishi (kết giới sư) Chap 277 : ketgioisu
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 278 : ketgioisu - đã update tiếng việt
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 279 :
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 280 :
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 281 :
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 282 :
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 283 :
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 284 :
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 285 :
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 286 :
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 287 :
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 288 : alo8.com
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 289 : alo8.com
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 290 : alo8.com
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 291 : alo8.com
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 292 : alo8.com
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 293 : alo8.com
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 294 :
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 295 :
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 296 :
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 297 :
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 298 :
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 299 :
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 300 :
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 301 :
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 302 :
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 303 :
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 304 :
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 305 :
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 306 : alo8.com
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 307 : alo8.com
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 308 : alo8.com
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 309 : alo8.com
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 310 : alo8.com
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 311 : alo8.com
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 312 : alo8.com
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 313 : alo8.com
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 314 : alo8.com
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 315 : alo8.com
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 316 : alo8.com
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 317 : alo8.com
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 318 : alo8.com
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 319 : alo8.com
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 320 : - Download
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 321 : - Download
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 322 : - Download
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 323 : - Download
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 324 : - Download
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 325 : - Download
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 326 : - Download
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 327 : - Download
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 328 : - Download
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 329 :
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 330 : - Download
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 331 : - Download
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 332 : - Download
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 333 : - Download
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 334 - Download

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 335 - Download

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 336 - Download

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 337 - Download

Kekkaishi (kết giới sư) Chap 338 -
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 339 - Download
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 340 - Download
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 341 TV - Download chap 341
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 342 TV - Download chap 342
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 343 TV - Download chap 343
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 344 TV - Download chap 344
Kekkaishi (kết giới sư) Chap 345 TV - Download chap 345


END


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
UQ Holder! [Update chap 66 Tiếng Anh, next is chap 66 Tiếng Việt] - Link nhanh
Nghi ngờ - Doubt! [Chap 14, next is 15]
Toukyou Kushu - Tokyo Ghoul [update chap 126, next is 127]
Thân xác này không phải của tôi - Boku wa Mari no Naka - I'm in Mari [Chap 36, next 37]
Rave Master - Thanh kiếm biến hình[Update chap 42, next is 43] - Link nhanh
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo [update chap 155 TV, next is chap 155 TV, next is chap 156] - Link nhanh
Em gái thơ ngây - Dousei Recipe [update chap 16, next is 17] - link nhanh
Thiện Lương Tử Thần [update chap 34, next is 35]
Đại Chiến Bóng Tối [Update chap 56, next is chap 57]]
Yureka lost saga - Truyện về game online cực hay [Update chap 173]
Psyren chap 141
Hayate no Gotoku Chap 196
Pandora Hearts chap 5
1/2 prince chap 24
Fairy Tail chap 267 - Fai...
Dragon ball chap 110
Black God Chap 47
Shaman King - Vua Pháp Th...
Thiên Thần Ác Quỷ Chap 7
Mahoraba ~Heartful days~ ...

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/09/10 16:53
khuongnguyen124 Email
2014/06/19 10:26
Tớ có ý kiến là ad cần để rõ tên tác giả nhé, nhiều bộ truyện ở đây tìm hoài không thấy tên tác giả đâu hết. Dù sao thì đây cũng là truyện của họ, với lại, không chỉ riêng tớ đâu nhé, nhiều fan ghiền truyện như này cũng muốn biết tên tác giả như tớ đây. Vậy nên, mong ad mỗi lần update thêm bộ truyện nào đó thì nhớ để tên tác giả nhé ^_^
Vuminhkhoi Email
2014/02/17 21:19
Rất hay hùi trước e có đọc và xem được có nữa chừng và e đã quyết tâm đọc truyện hết lun: Tuyệt vời hehe cảm ơn ông tác giả và biên dịch nhá! Nhờ vậy mình rất là vui đếy hêhê! grinzanzangrin
hakool Email
2013/12/01 06:53
Phim Kết Giới này xem hay quá. Gần đây cũng có Game Kết Giới nhé các ban
anhdat7b8 Email
2013/07/09 10:04
oi sao mất chap 96 den 164 vay
shysky Email
2012/12/02 14:56
truyen hay ma it nguoi like wa. hay tai ko biet nhi?
hatxi111 Email
2012/09/11 17:34
Truyện hay mà sao it ng like thếbsweatsweatsweat
ammiehuynh Email
2012/08/22 20:28
giúp mình với >.< hok tìm thấy tập 96 -> 164 đâu cả ? sao lạ vậy nhỉ mình đọc mấy truyện của diễn đàn rồi cũng hay bị mất những tập ở giữa lắm ko biết kiếm ở đâu ? có ai giúp mình hiểu với, mình đọc truyện cô bé 3 mắt cũng mất khúc giữa gần cả trăm tập giữa ln ấy
mr.nhat Email
2012/08/18 11:51
sao ko up chap 96->164 vậycry
gr8.skull173 Email
2012/08/15 21:42
ôi cuối cùng mình cũng đọc xong Kết giới sư! Truyện này thực sự rất hay! Mình sẽ nhớ mãi bộ truyện này! ^^!
gr8.skull173 Email
2012/08/12 10:06
trời sao k up từ chap 96--->164 zậy đang đọc hay mà hhuhu! Chán quá đi! [emot]cry
ĐoànGà94
2012/08/08 09:23
cho mình hỏi truyện tới đây là hết òi hử ? :D tại hùi trc có đọc nhưng tới nữa chừng thì k ra nữa :D
truc2012 Email
2012/07/30 15:48
co ai giup minh download truyen ve ko vay
ydaicatx
2012/07/12 05:45
minh chua doc ma ngke ai cung noi hay nen vao doc thu :))
aaaa
2012/07/03 16:39
sao ko co chap 96-164 vay?
nhoxbabydethuong232
2012/06/30 16:29
hix hix đang hay tụi nhiên hít ak` hay wé đê! envyenvy
why
2012/06/09 19:58
sao ko co chap 96-164
dag doc hay thi` mat hung' cry
eo` Email
2012/05/21 09:44
hic a adm up lai tap 23>>235 di.dang hung doc ma lai ngat hung chan quacry
thanhcan Email
2012/04/08 13:57
Mình rất thích truyện tranh,mình đã xem truyện Kết Giới Sư nhưng đáng tiêc là minh đã không xem hết được. Huynh nào có nguyên bộ truyện Kết Giới Sư thì Send cho mình được không?Mình cảm ơn nhiều!
LuvManga Email
2011/12/05 22:48
Không có Phần 2 a??? buồn thê! muốn coi nữaunhappyunhappy
giabao9999 Email
2011/10/16 19:10
mấy pro cho mình hỏi hình như giữa truyện và phim nội dung ko giống nhau nhỉ
mrtungcodon Email
2011/10/02 13:59
làm ăn kiểu gì thế từ tập 23->164 đi đâu roài.
arthur
2011/09/21 12:12
chap 23 ko co ah
a e nao post di chu
?????????????
2011/09/17 21:17
chap 23 đâu roài
Thành
2011/09/17 11:14
[i]de xem chuyen dorraemon tap nay co hay khongsmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmokesmokesmokestupidstupid[/i][i][/i][i][/i][i][/i] haha
alibaba
2011/09/14 21:40
mod ơi có thể đăng lại từ chap 23=> 164 h0g... mình mới đọc đến 22 thì đứt đoạn dài quá
gaznoop
2011/09/05 22:38
:(( end... pùn wa''
blackcat501 Email
2011/09/04 22:07
đúng kiểu manga kết thúc có hậu và không gây ấn tượng mạnh như fic
love ket gioi su
2011/09/04 10:34
chac se co part 2 thui
ádas Email
2011/08/13 21:25
hay
anhthaiobacninh
2011/07/29 21:08
hayyyyyyyyyyyyyy that la haypigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpig
Phân trang 1/2 Trang đầu 1 2 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X