Thông Báo Truyện
   

29 Jun.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {121}

Thạch Hắc Long Truyện [update chap 93] - END, Đọc Truyện Thạch Hắc Long Truyện [update chap 93] - END Tiếng Việt

Tags: , ,

Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện


Tên khác: Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện - Thạch Hắc Long
Tác giả: Hoàng Ngọc Lang
Dịch: Kiết Tường
Edit: Alleria Windy
Sơ lược:
Bộ truyện nói vê nhân vật Thạch Hắc Long trong Tân Tác Long Hổ Môn

READ ONLINE

Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 93 - END
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 92
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 91
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 90
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 89
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 88
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 87
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 86
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 85
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 84
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 83
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 82
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 81
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 80
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 79
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 78
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 77
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 76
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 75
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 74
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 73
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 72
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 71
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 70
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 69
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 68
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 67
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 66
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 65
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 64
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 63
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 62
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 61
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 60
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 59
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 58
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 57
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 56
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 55
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 54
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 53
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 52
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 51
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 50
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 49
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 48
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 47
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 46
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 45
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 44
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 43
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 42
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 41
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 40
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 39
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 38
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 37
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 36
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 35
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 34
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 33
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 32
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 31
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 30
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 29
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 28
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 27
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 26
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 25
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 24
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 23
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 22
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 21
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 20
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 19
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 18
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 17
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 16
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 15
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 14
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 13
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 12
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 11
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 10
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 9
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 8
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 7
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 6
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 5
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 4
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 3
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 2
Thạch Hắc Long Truyện - Tân Tác Long Hổ Môn Ngoại truyện chap 1


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh [Update chap 69 next 70]
Nghệ Thuật Gian Lận [chap 25, next 26]
Quỷ Vương [update chap 30-33 next is 34]
Thôn Phệ Tinh Không [update chap 33,34 next is 35]
Trường Ca Hành [update chap 31, next is 32]
Đấu La Đại Lục 2 - Tuyệt thế Đường Môn[update chap 31, next is 32] - Link nhanh
Đại Quân Phiệt [update chap 39 - 41, next is 42] (link nhanh)
Xuân Thu Chiến Hùng [update chap 266-267, next 268] - Link nhanh
Thần Ấn Vương Tọa [update chap 43, next is 44]
Thiết Tướng tung hoành [update chap 156, next 157]
Samurai Deeper Kyo 213
[V-Sky] Suzuka Chap 142
Hiệp khách giang hồ chap ...
[V-Sky]Ga-rei chap 8
Heaven chap 1
Ojiichan wa Shounen Tante...
aiki chap 17
Toriko Chap 10
One Piece Chap 749 tiếng...
[V-Sky]Ga-rei chap 4

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/06/28 22:50
jachem Email
2013/12/28 13:24
ui nó ra tới chap 75 tiếng trung rùi mà chưa thấy nhóm dịch tới tiếp @@
jachem Email
2013/12/05 08:12
trước truyện này ra đều đều mà giờ hết dịch rùi ah hix :((
jachem Email
2013/11/12 18:55
ra tiếp tập tiếp theo đi ad ơi ^^, ra tập 68 rùi mà
jachem Email
2013/11/04 13:25
- đù hắc chủng kim chung mạnh hơn tầng 12 vl @@
jachem Email
2013/10/28 21:11
thích thạch hắc long ghê tầng 12 mạnh vãi ^^, tuần này ra nhanh ta ra tập 66 rùi hóng đội ad dịch tiếp ^^
jachem Email
2013/10/18 20:37
chờ mãi cũng ra tập 65 hj ad ơi up tiếp đi ^^
jachem Email
2013/10/10 06:58
thạch hắc long ra tập 64 rùi admin ơi ^^
jachem Email
2013/10/01 16:11
tập 62 sao không có dịch ta :((
jachem Email
2013/08/24 09:36
dạo này mấy truyện thích ra chậm còn toàn truyện mới ko hay :((
jachem Email
2013/07/04 09:48
vì lúc đó mượn sức của người khác nên lên dc tâng 12 vì cấp bách ko dung hợp mà dùng đánh nên tiêu hóa hết sức mạnh của người khác nên tụt lại sức mạnh ban đầu thôi ==!
caovo93 Email
2013/06/29 13:24
tầng 12 kim chung đỡ nổi đại tích lịch của đông phương vô địch ko ta? ma` lạ thật phần 1 đang o tầng 12 xong wa phần 2 còn có tầng 11 ak? @@
seven_2604 Email
2013/06/27 00:27
hix truyện gì mà bi die hình riết z.bao nhiu chap bị die dọc ức chế. ad chỉnh lại đi nha thank ad nhiu nhiu
nhithieugia93 Email
2013/06/03 16:23
xem cả VPL nữa chứ
clever_boy Email
2013/05/27 18:50
kim chung chạo 12 j kém thế. Đọc Long Hổ Môn cứ tưởng thế nào
longkhin8x Email
2013/05/01 10:43
chap 47 ko xem đc mod ơi :(
CauBanh Email
2013/04/09 20:27
Cảm ơn nhóm dịch rất nhiều. Đúng là chưa thấy nhóm nào dịch nhanh như vậy envy. Nên xem bộ hỏa vân tà thần 2 trước khi xem bộ này
hoangtocchemthue Email
2013/04/09 10:56
hay qua
hoangtu9109 Email
2013/04/06 22:33
phần 2 lại diễn ra sau bộ vương phong lôi 2 thành ra có nhiều điều thắc mắc quá! Nhưng mà công nhận hay grin
Assassinr Email
2013/04/05 22:00
vẫn không đấu lại được hỏa vân tà thần
nhithieugia93 Email
2013/03/09 11:33
OA Hắc Long siêu quá..
nhithieugia93 Email
2013/03/07 10:58
MÃi mới thấy nhóm dịch xem cm mà fix lạitks
nhithieugia93 Email
2013/03/07 08:58
link 15 mới ra đẫ die rồi..giờ link 16 cũng ko đọc đc..vậy mà up làm gì..nản nhóm dịch quá
dtgia2004 Email
2013/03/06 19:40
sao chap 15 với chap 16 đọc koo đc vậy bạn
nhithieugia93 Email
2013/03/01 22:18
hazz up truyện lên mà link die cả tuần rồi không ai sửa..chán thật..grinfear
yluudan Email
2013/02/25 14:41
link chap 15 die roi`.... up lai nhanh bác ơi
nhithieugia93 Email
2013/02/24 23:04
link die rồi bạn ơi
nhithieugia93 Email
2013/02/23 09:52
hê hê nếu Thạch Hắc Long có Kim chung trạo thập nhị quan + 7 viên khô lâu tinh thạch vs HVTT + vô gián DCK vs Vương Phong Lôi + Ám hắc băng hoà thất trùng thiên thì sao mọi người nhỉ
trongcanhht Email
2013/02/17 12:50
eo, chỉ một viên khô lâu tinh gì gì đó mà Hắc Long đề thăng công lực cao vậy. Vậy thì 7 viên chắc mạnh hơn cả Không Ngã với Tiểu Kiếm Tiên rồi
nhithieugia93 Email
2013/02/11 20:11
ra nhanh nhé nhóm dịch
starofnight Email
2013/02/08 17:48
chờ nửa năm ra 1 chap!!!!!!!!!!!!!
Phân trang 1/2 Trang đầu 1 2 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X